login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยวัฒน์ โฉมศรี อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาวัฒนธรรมการทำงานองค์กรข้ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วราภรณ์ พรมทา อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ของลูกค้าต่อกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรของดีแทค ในกรุงเทพมหานคร ศุภิสรา ดวงแก้ว รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการค้าชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
มูลเหตุและผลกระทบเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมระดับปฏิบัติการในจังหวัดระยอง วนิดา ศรีเหนี่ยง อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์โรงเรียน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจนำบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน (ระดับอนุบาล) ในจังหวัดนนทบุรี กุลศิริ กล่อมเอี้ยง รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ภูษิต อมรโพธิภิรมย์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหนึ่งของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มนธิรา ศิริภัทรประวัติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมรายการของสถานีเคเบิ้ลทีวีช่อง POP Channel ในกรุงเทพมหานคร ศาโรจน์ ศักดิ์อุดมขจร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สิริรัตน์ ห้วยธาร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท