login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มิณญา โอปลอด รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ณิชาภัทร บุญคง อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พิมพ์ภัทรา นวเศรษฐโกศล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อชั้นในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ปองทิพ ลิ่มหลัก อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย นิศาชล เรืองชู รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี อทิตยา บัวศรี รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค สินีนาถ ริค้า รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพร พงศ์เวธัสชัย รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการให้บริการธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พรทิพย์ พงศ์เวธัสชัย รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ยุวรี กิจวรเศรษฐ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท