login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ฟาร์มเฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อนุรี สุนทรเดชะ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจตามแนวคิดของแมคเกรเกอร์ พฤติกรรมผู้นำและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน จารุวรรณ เอกฉมานนท์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เสาวลักษณ์ สุขผล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาราชวัตร ฐานพัฒน์ สุพรรณทัสน์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นัฐพร ตั้งเรือนทอง รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ โศรตี โชคคณะวัมนา อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร อัมพิกา หอมจิตต์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ ลิ้มประภาสิริกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านแรงจูงใจและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โนเกีย รุ่นลูเมีย ของผู้บริโภค จิรายุ จรัสสิริประภา อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท