login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า สวรรยา เวสประชุม รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ นงนภา จันทร์แป้น รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความเครียดภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัด ปวิตรา ลาภละมูล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี ธันยพร เครือบริบูรณ์ศีล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมง ยี่ห้อหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ธนิตา เวสารัชกิตติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้กแดรี่ ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ อ่อนรำพรรณ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภควัยทำงานในเขตวัฒนา จิตชุดา นรเวทางค์กุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กนกพรรณ สุขฤทธิ์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ชลาทิพย์ สกุลฟุ้ง อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง ของบริษัทยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชุติพร ชวสินธุ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท