login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรสมาชิกแกรนด์คลาสสิคพรีเมียร์ ณรงค์เดช ศรีประสาน รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร สุรีย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นารีรัตน์ หาญถาวรชัยกิจ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารญี่ปุ่น มารุกาเมะ เซเมงในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติวรรณ ปัญญาพุฒิกุล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คศรีนครินทร์ โยธิน ทิฆัมพรอาภา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเช็คต่างธนาคารเรียกเก็บผ่านระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็คของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเช็คของธนาคารแห่งหนึ่ง สิริทัย วงจันทร์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ไกรศรี อุปถัมชาติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน วรพรรณ โพธิ์แก้ว อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นิธิ ตันทวีวงศ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อิศราพงศ์ พงศ์ทวีรวิโรฒ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท