login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ปุณยนุช อินทนิล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพบริการกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ชุติพล เทียนชวลิต อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร เสกสรรค์ วีระสุข รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภัทรพร สมเพชร รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย วิไลวรรณ ศรีชื่น รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร เชิดชัย ดวนใหญ่ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัดสำนักงานธุรกิจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อรอุมา อัจสริยะสิงห์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาญจนบุรี สลิตา สาลีผลิน รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒน์นรี พิพัฒน์กุลกิจ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท