login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรบัญชีการเงิน ของบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ลักษณะนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับดิจิตอลบุ๊คส์ของโปรแกรมไอบุ๊คส์ออเธอร์ ตราแอปเปิล ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดุสิต คุรุจิตโกศล อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านรายการขายสินค้าทางโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลทีวีไทย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เอกรัฐ ชูเนตร รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จิรัฏฐ์ วงศ์พิศาล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS Rabbit ของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ธิติลักษณ์ สุวรรละโพลง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เมชญา โชติสวัสดิ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พรกมล ประชุมทอง รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน ริสา พรพัฒนานิคม รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรปวีณ์ บำเพ็ญสันติ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงานบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ปวีณา เปรมฤทัย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท