login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าศูนย์บริการ โตโยต้า เคมอเตอร์ วีระวัฒน์ วรนุช อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มธุริน ลีลาเลิศโสภณ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สวกัญญ์ กีรติโกศล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมใช้บริการ เคเบิ้ลทีวี ของบริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง (จำกัด) มหาชน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นราธิป มานะกุล รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมใช้บริการ เคเบิ้ลทีวี ของบริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง (จำกัด) มหาชน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นราธิป มานะกุล รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ของมูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน ประไพ ชาววิวัฒน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนต่อในสถานกวดวิชาแห่งเดิมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ชลธิศ เหมะประสิทธิ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
สมรรถนะ ลำดับความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาในเขตราชเทวี สิตาพัชร จินตนานนท์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ปรีกมน จินตนานนท์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท