login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ ณัฐธิดา อุดมเรืองเกียรติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าซีเรียลตราสินค้าเคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิภา จันทมิตร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร อิสสริยา ระบิน รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านความเครียดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดปทุมธานี สุภาพร บุญมี รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ธวัลพร สง่าชาวเหนือ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปิยพันธุ์ พุทธมนต์ทักษิณ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มลฤดี คงกระพันธ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจขายตรง ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว ที่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดนัย ไตรสมสาตร์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
บรรยากาศองค์กรและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานกับความตั้งใจลาออกของพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดุษฎี ชูชัยวรากิจ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทประกันภัยรถยนต์ของ บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ธรรมรัตน์ เดียวประเสริฐ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท