login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
บรรยากาศองค์กรและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานกับความตั้งใจลาออกของพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดุษฎี ชูชัยวรากิจ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทประกันภัยรถยนต์ของ บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ธรรมรัตน์ เดียวประเสริฐ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล วรกมล เขียนภักดี รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การตลาดเพื่อสังคมของมูลนิธิ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาคของผู้บริจาคในเขตกรุงเทพมหานคร นันทินี พลับจีน รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของเพื่อนร่วมงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แวววรรณ ชนมาสุข รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปรียบเทียบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลิศและความพึงพอใจต่อหัวหน้างานเพศชายและหญิงของพนักงานบริษัท น้ำมันหล่อลื่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ปทุมวดี โอสถานนท์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ณฤดี ศิรฐานนท์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชิดชนก ทองไทย รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร สุธาสินี อาภาศิริกุล รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของคนไทย กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในธนาคารข้ามชาติ ณัฐชัย ณ เสือ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท