login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานขนส่งทรัพย์สินมีค่า : กรณีศึกษา บริษัทขนส่งทรัพย์สินมีค่าแห่งหนึ่ง อักษราภัค อภิรักษ์เหล่าสกุล อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของบริษัทซอฟต์แวร์การลงทุนแห่งหนึ่ง สมศักดิ์ เอี่ยมกอง อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในนโยบายการลงทุน ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปัญจนีย์ แผนสะท้าน อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หทัยศิลป์ เชี่ยววิชา รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จิตรี จรัสศรี รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กฤษณา หมั่นประกอบ รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในกรุงเทพมหานคร ประภานุช ทองคำ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยงและแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการออนไลน์แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรรถพงศ์ งานขยัน อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกของกิจการเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัทแดรีโฮม จำกัด วิริยะ พีระพัฒนพงษ์ อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าและหวังการเช่าคอนโดมิเนียม ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วีระกร บุญสินสุข อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 3 บท กำลังดำเนินการ