login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76]

ค้นหาพบทั้งหมด 752 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความคาดหวัง การรับรู้จริงและความพึงพอใจโดยรวมของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ชนินทร สนิทมาก รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ชนิดา ทองแสน อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปรียบเทียบความคิดเห็น พฤติกรรม และความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างบริษัทไทย และบริษัทต่างชาติ ชนมวัฒน์ จางกิตติรัตน์ อ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจ การเปิดรับสื่อ และทัศนคติต่อบรรจุภัณฑ์แก้วเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ชนกพร รักษ์เจริญโรจน์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
กระบวนการตัดสินใจซื้อทองคำรูปพรรณ 96.5% ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เจนจิรา ลิ้มธนสาร รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จุฑามาศ พงษ์สุวินัย รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตธุรกิจย่านสยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร จิราภา ลีรานนท์ อ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานวิเทศพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย จิตรลดา โสภาไฮ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร จิตตินันท์ วรรณศุภผล อ.ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่บรรจุขวดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จารินีย์ เจริญไทยทิพย์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2554 สมบูรณ์แล้ว 5 บท