login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ สาธิดา คงสนทนา อ.ดร.มนู ลีนะวงศ์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร วรินทิพย์ ขานฤทธี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-Book) ในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาวิณี แจ้งสรรพกิจ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จุมพล อ่อนจ้อย รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
ความน่าเชื่อถือของการใช้ผู้มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับหลายผลิตภัณฑ์ กับการระลึกได้ของผู้บริโภค ลักษณ์มน ภู่อ่ำ ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 5 บท กำลังดำเนินการ
ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปทุมธานี วรรณาพร ศรีอริยนันท์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ธีรยา วงษ์สุวรรณ์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยด้านการตลาดที่มีความสำคัญต่อการซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณภาพชีวิตของการทำงาน การจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายการผิตในเขตอุตสสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ธิปไตย โพธาทอง อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทอฝัน เพ็ชรดี รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ