login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟันยี่ห้อกลิสเทอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จารุพรรณ แก้วพรหม รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของบริษัท เอวายซี ประเทศไทย ศิวพร เขมะรางกูล อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จรุมาส ชัยถิรสกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซ้ำเครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลี ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ธีรนาฎ โกมณเฑียร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณภาพการบริการและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สราภรณ์ คลังเจริญกุล อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการเช่ารถยนต์ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ของ บจก.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์อะคาร์ (AVIS) มณีรัตน์ นิ่มมั่นคงเจริญ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
การเปรียบเทียบทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่ก้อนและสบู่เหลวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วัฒนา อภิวงศ์โสภณ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายของวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรสาคร สมฤดี เอื้อสถาพรกิจ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หทัยวรรณ ฉมังลาภ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุรเดช ดาราเย็น อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ