login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การใช้บริการสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทำงานของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ประเวทย์ ประเวสไพรสนธิ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูดำคูโรบูตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สุทัศนีย์ เตชะมานะกูล อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแนวคิดระบบวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) กชกร ทัศญาณ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโรงพยาบาลสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต นิรมล วัชรวิศิษฏ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวียของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กุลิสรา อริสรกุลธร อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรายุทธ ทองหมัน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศรัณย์ ปุราภา รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน บริษัท ขนส่ง ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อรอุมา พุทธิพจนา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนผสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวชฎาภรณ์ ชวลี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ