login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยและผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อการใช้บริการ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวอกัณห์มณี ลียาชัย รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกระดาษเช็ดหน้า "คลีเน็กซ์" ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวภัควรางค์ จิรพงศานานุรักษ์ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
การเปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างรถโดยสารปรับอากาศกับรถตู้ร่วมบริการ เส้นทางกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี นางสาวปิยวรรณ วิจิตรจรัลรุ่ง อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างเว็บเครือข่ายสังคม Facebook และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โค้กของผู้บริโภคในประเทศไทย นายสาธร ชื่นประภารัตน์ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ร้าน ซีพี ฟู้ดมาร์เก็ต ในกรุงเทพมหานคร นางสาวศิรัญดา จองวรรณศิริ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวโฉมฉาย โฉมฉาย อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง นายชัยวัฒน์ โอสถอำนวยโชค อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหนึ่ง นายวันชัย ศกุนตนาค อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า "Greyhound" ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นายอัคร์วิชญ์ เชื้ออารย์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฟอร์ด เฟียสต้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นายสิทธิพงษ์ พันธุ์ไชยศรี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ