login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภิญญา กล่ินทองคำ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การบอกต่อผ่านสื่อเฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทัชชญา ชัยเมืองมูล อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภค และคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รุจิรา ปานกลัด อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมห้าดาว บนถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร สุวภาพ ดุริยางค์ศิลป์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ระพีพัฒน์ ซ้อนสวัสดิ์ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าเดินทางของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร วัชรี หยิบพฤกษ์ทอง อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ภาวะผู้นำและนโยบายองค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ของพนักงานขายในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร รัฐศรัณย์ หยิบพฤกษ์ทอง อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้โฆษณาตรงและโฆษณาแฝง และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ธีรดา รอดอินทร์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุษาวดี บุญหุ่น อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ของผู้บริโภคในประเทศไทย เบญจพร เจียมศรีพงษ์ อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 3 บท กำลังดำเนินการ