login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความคาดหวัง การรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคร้านอาหารอีสานในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวศิวพร ชมะโชติ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ในบริษัทธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนแห่งหนึ่ง นายพงษ์ศักดิ์ พนมใส อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรับสีผิวขาวของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวปนัดดา หะมณี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มีต่อการบริการของ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ โฮเท็ล แอนด์ เรดซิเด้นท์ ราชดำริ นางสาวรสสุคนธ์ ภิรมย์รัตน์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจ พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวชญาภา กรกมลรัตน์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
รูปแบบการดำเนินชีวิตและความพึงพอใจโดยรวมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการแชทผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวชนัญญา หิรัญยบัตร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติและบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิจัยทั้งหน่วยงานวิจัยและโรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวพัชรวีร์ รุ่งโรจน์รัตน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวสุภาพรรณ พฤกษาวนกิจ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู นางอรวรรณ สายจำปา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ