login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความพึงพอใจ พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการ 3G PLUS เครือข่าย True Move H ในเขตกรุงเทพมหานคร นายวิฑูรย์ จันทวงสี รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อสินค้าเพดดิกรีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวเบญจลักษณ์ ดีไพศาลสกุล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ "ดีแทค" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นายชัยมงคล ธรรมโหร รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ นายดีนัน หลังเศษ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวรัตติยา มีประเสริฐสกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน MUSE SHOP ในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) นางสาวอัญชิสา ทวีธรรมเจริญ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวจรรยา เหล่าชำนาญวุฒิ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจของข้าราชการต่อกองการเงิน สังกัด กรมราชองครักษ์ จ.ส.อ.หญิง ลานจันทร์ กิ่งวัน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร นางรัศมี เอกณรงค์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอาง Mineral Makeup ยี่ห้อ Bloom ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ