login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวศศิณี จารีธรรม รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถาบันเสริมความงาม พงศ์ศักดิ์ คลินิกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวบุศรา จิรเกษมสุข รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรีจำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นางสาวศรีสุดา วันชาดี อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้การสื่อสารการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฟูจิตสึของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวญาติมา พราหมณ์ชู รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ พฤติกรรมการชม และความพึงพอใจโดยรวมต่อภาพยนตร์ 3 มิติ ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวพัทธ์ธีรา โชคบัณฑิตย์สกุล อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า พรีอุส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวสุภัค แสงทอง อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวรัญญา มนัสนยกรณ์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ความคิดเห็นต่อน้ำดื่มบรรจุขวดตราสิงห์และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร นางสาวสุวรรณภรณ์ สุวรรณศรี อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ Dot All Stars ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นายวรพจน์ แสนสินรังษี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติ และการรับรู้สื่อโฆษณาติดภายนอกรถโดยสารประจำทาง ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวทัชชา จันทราเพ็ญ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ