login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร นางสาวนงนุช คงทวีฉัตร อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลาเนจของผู้บริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร นายศิลป์ศรุต บุญศิริ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าร้านเสริมสวยสตรีในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง นางสาววัลลภา เทพจันทร์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในเขตจังหวัดสิงห์บุรีของนักท่องเที่ยวสูงอายุ นางสาวสุดาทิพย์ นันทโชค อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร นางสาวปภัสรา คล้ายชม อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการซื้อวัสดุการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางสาวพลอยสุดา อร่ามรส อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ภาพลักษณ์ ส่วนประสมทางการตลาดและความไว้วางใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้บริโภคที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวนิพัทธา กิ้มเส้ง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบริการนิตยสารดิจิตอลของผู้บริโภค นางสาวรพีพรรณ ฉัตรกาญจนกูล อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสินเชื่อรถแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร นายสิทธิ ตันติคชาภรณ์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกับความตั้งใจเปลี่ยนงานของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุธิดา คิวานนท์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 5 บท กำลังดำเนินการ