login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฮอนด้าบริโอ้ (Honda Brio) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตชั้นใน นายสุเมธ ภู่ขำ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าฟิทฟล็อพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวอรนารา ดวงแข อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของผู้บริโภคโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวสาธิยา เถื่อนวิถี อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำแนวคิดแบบลีน ของฝ่ายปฏิบัติการเครดิต ธนาคารกสิกรไทย นางสาวปาณิสรา สุวิโรจน์รัตน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทโรงแรมดาราเทวี จำกัด นางสาวกิตติภา ธาราสนธิ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
เปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้ากับฮอนด้า ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐณิชาช์ โตพิพัฒน์ชัย รศ.สุพาดา สิริกุตตา 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวสุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวพิชญลักขณจ์ จักรสิทธิ์ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย นางสาวอาภาภรณ์ วัธนกุล อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อเครื่องมือในการจัดการคุณภาพขององค์กร ของพนักงานบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด นายไชยวัฒน์ จุมพลพิทักษ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ