login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]

ค้นหาพบทั้งหมด 904 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่นคอนแทคเลนส์แฟชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร วรรณภา วินิจผล อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร "ฮาลาล" ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พีระกานต์ วสุธรพิพัฒน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกั (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พัชรี ลิ้มอนันตนนท์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การประเมินคุณลักษณะหมู่บ้านจัดสรรของผู้อยู่อาศัยในโครงการเพอร์เฟคพาร์คพระราม 5 - บางใหญ่ พรพรรณ พฤกษาวนกิจ อ.ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับแป้งเด็กเบบี้มายด์ พนิดา ขอลือ อ.ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อัตลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า "ซัมซุง" ในเขตกรุงเทพมหานคร ปิโยรส สจิรวัฒนากุล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอนามัยยี่ห้อโซฟี สำหรับกลางคืน ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร บุตรี เงินมณีรัตน์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจ และทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชุดชั้นในชายในกรุงเทพมหานคร กัลยา กมลรัตน์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
เปรียบเทียบคาวมภักดีของพนักงานที่มีต่อภาวะผู้นำชาวไทย และชาวต่างชาติของโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่งในย่านบางรัก ทัศนันท์ มงคลชาญ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2553 สมบูรณ์แล้ว 5 บท