login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
แรงจูงใจในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของคนกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร รัชนี จันทร์แก้ว อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความรู้ความเข้าใจ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สุกัลยา มงคลสตกาญจน์ อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร วรัญญา ทัศวานนท์ อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุคนธ์ วิสุวงษ์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 5 บท กำลังดำเนินการ
ความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พัชราวดี จักษ์ตรีมงคล อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 5 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ตราสินค้าและบคุลิกภาพ ทูตตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นตราสินค้าเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฆรินรัตน์ เลิศวณิชย์วัฒนา อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในกรุงเทพมหานคร ภาค 2 ศรารัตน์ ทับสุข รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีจากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร อุษณีษ์ กุลมาศ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
การตลาดออนไลน์ การท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ธาณุพรรณ ณ สงขลา อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร สัณฑ์จุฑา กีรติเลิศรัตน์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 5 บท กำลังดำเนินการ