รหัสเล่ม : 2556
ชื่อเรื่อง : การศึกษาวัฒนธรรมการทำงานองค์กรข้ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : วราภรณ์ พรมทา
รหัสประจำตัว : 54299130023
นิสิต : X-MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download : http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4477/Varaporn_P.pdf?sequence=1