รหัสเล่ม : 2556
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ศศิณัชชา หอมคง
รหัสประจำตัว : 54299130026
นิสิต : X-MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :