รหัสเล่ม : 2556
ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ณัฐพล ทิพย์แก้ว
รหัสประจำตัว : 55199130125
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.สุพาดา สิริกุตตา
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :