รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมองค์กรวิถีบำรุงราษฎร์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : วงเดือน เรืองรองหิรัญ
รหัสประจำตัว : 57199130214
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ : test
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :