รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความไว้วางใจและความภักดีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบ้งก์กิ้ง ของผู้ใชับริการในกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ปุญชรัสมิ์ พงษ์ธัญญวิชัย
รหัสประจำตัว : 56199130236
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :