รหัสเล่ม : 2560
ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตคนเมือง และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคชายและหญิง ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ธนพร เกตุเหล็ก
รหัสประจำตัว :
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :