รหัสเล่ม : 2560
ชื่อเรื่อง : การรับรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ พร้อมเพย์ ของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : วิลาทินี สุขสวัสดิ์
รหัสประจำตัว : 57299130016
นิสิต : X-MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : นอกเวลาราชการ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :