รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : รฐา ลักพิทักษ์
รหัสประจำตัว : 57299130015
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :