รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ต้นแบบภาพลัษณ์ตลาดกลางคืน
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : มุกรวี แสงเปราะ
รหัสประจำตัว : 57199110099
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :