รหัสเล่ม : 2560
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ตรวจสอบภายในในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : นภาภรณ์ บุญจรัส
รหัสประจำตัว :
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นาฎอนงค์ นามบุดดี
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :