รหัสเล่ม : 2560
ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดำเนินชีวิตและแนวทางการวิเคราะ์หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการเลือกกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : วิไลวรรณ ธีระประเสริฐโสภณ
รหัสประจำตัว :
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :