รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้วแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : มนัญญา เสาทอง
รหัสประจำตัว : 58199130126
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :