รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การยอมรับเครื่องแต่งกายลวดลายเชิงวัฒนธรรมไทย ของ เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ศุภาภรณ์ ภครมณีย์
รหัสประจำตัว : 57299130017
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :