รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : กนกกาญจน์ กิติกาญจน์
รหัสประจำตัว :
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :