รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ฉัตรชนก ตรีประทีปกุล
รหัสประจำตัว : 59199130298
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :