รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักการลงทุนตามหลักอิสลามบุคลิกภาพ ทัศนคติในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ปรัญชัย จุลธีระ
รหัสประจำตัว : 59199110025
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : ปกติ
ประเภท : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :