รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : นิติศักดิ์ แจ่มสุวรรณ
รหัสประจำตัว : 58199130061
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :