รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : สัณฑ์จุฑา กีรติเลิศรัตน์
รหัสประจำตัว : 59199130309
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :