รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : การตลาดออนไลน์ การท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ธาณุพรรณ ณ สงขลา
รหัสประจำตัว : 59199110015
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : ปกติ
ประเภท : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :