รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีจากร้านเลมอนฟาร์มในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : อุษณีษ์ กุลมาศ
รหัสประจำตัว : 58299130036
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :