รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ภิญญา กล่ินทองคำ
รหัสประจำตัว : 58299130034
นิสิต : X-MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :