รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าและหวังการเช่าคอนโดมิเนียม ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : วีระกร บุญสินสุข
รหัสประจำตัว : 58199110074
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : ปกติ
ประเภท : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :