รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ประภานุช ทองคำ
รหัสประจำตัว : 56299130041
นิสิต : X-MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :