รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : กฤษณา หมั่นประกอบ
รหัสประจำตัว : 59199130054
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :