รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : จิตรี จรัสศรี
รหัสประจำตัว : 59199130058
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
สถานะเล่ม : 3 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :