รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบ และเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุระหว่างพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และพนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : กัญญารัตน์ จันทร
รหัสประจำตัว : 59199110100
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : ปกติ
ประเภท : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :